Regulamin sklepu www.lobos.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. DEFINICJE
  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Lobos Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000189293, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6760077460, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
  2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.lobos.pl.
  3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
  4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Gwarant – Sprzedawca lub podmiot, który wytworzył rzecz będącą przedmiotem sprzedaży (wytwórca), udzielający Nabywcy dodatkowej ochrony z tytułu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, która to ochrona stwierdzona jest w odrębnym oświadczeniu określającym zakres oraz warunki procedury gwarancyjnej.
  7. Przewoźnik – podmiot, za pomocą którego rzecz sprzedana zostaje dostarczona do Nabywcy.
  8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
  9. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
  10. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży/Umowę o świadczenie usług.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
  12. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
  13. Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
  14. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
  15. Platforma ODR – interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale IV ust. 4.
  3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcję w razie podania przez Użytkownika danych nieprawidłowych, nieaktualnych lub niezgodnych z prawdą.
  5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym ustępie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 4. REJESTRACJA W SKLEPIE
  1. Użytkownicy mają możliwość:
   1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji lub
   2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
  2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
   1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
   2. akceptacji Regulaminu.
  3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
  4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
  5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
  6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
  1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka zgodnie z obowiązującymi promocjami.
  2. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
   1. adresu dostawy,
   2. sposobu dostawy,
   3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
  3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
  4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia, jeżeli kwota zamówienia przekracza wartość 50 zł brutto, a Nabywcą jest Konsument, Sprzedawca wyda mu dokument Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze lub za zgodą Konsumenta na innym trwałym nośniku informacji.
  5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 6. ZAPŁATA CENY
  1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
  2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
  3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika oraz od towarów zgromadzonych w koszyku Użytkownika.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 7. DOSTAWA
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
  3. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę na piśmie lub drogą elektroniczną o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 8. NEWSLETTER
  1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników nie będących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III i IV Regulaminu, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
  3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
   1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
   2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
  4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
  5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany jest do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Dane osobowe Użytkownika Sklepu tj.: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty. Właścicielem bazy danych jest Sprzedawca. Baza danych osobowych została zarejestrowana w GIODO pod nazwą: „LOBOS”.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu oraz reklamacje dotyczące wady nabytego towaru.
  2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy dostępny w zakładce „Kontakt”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub/oraz nr dokumentu sprzedaży (paragon/faktura),
   3. przedmiot reklamacji z opisem wady oraz ze wskazaniem żądania Nabywcy,
   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. towar powinien zawierać opakowanie gwarantujące bezpieczny transport,
   6. przesłany towar powinien być kompletny, zawierać akcesoria mające wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub, które mogą stanowić jedną z przyczyn występowania wady.
  3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź w zwykłej formie pisemnej. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poczytuje się za uznanie reklamacji.
  4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją Gwaranta tj. np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji. W razie wykonania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie i biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  5. Nabywca wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie sprzedaży.
  6. Jeżeli w dokumencie gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia kiedy rzecz została Nabywcy wydana.
  7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy. Jeżeli Nabywcą jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Nabywcy.
  8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 7 niniejszego rozdziału.
  9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Nabywca zobowiązany jest odebrać towar od Sprzedawcy na własny koszt i w wybrany przez siebie sposób.
  10. W przypadku Konsumenta możliwe jest także alternatywne rozstrzygnięcie sporu za pomocą Platformy ODR.
 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA
  1. Na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Brak obowiązku ponoszenia kosztów przez Konsumenta w wypadku odstąpienia od umowy nie dotyczy sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Nadto w razie zrealizowania prawa odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia wymaga poinformowania o tym Sprzedawcy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres: biuro@lobos.pl, bądź przy użyciu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego do pobrania. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Nabywcy, który jest Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, na trwałym nośniku informacji tj. drogą elektroniczną bądź w zwykłej formie pisemnej.
  4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wraz z odsyłanym towarem Nabywca winien zwrócić wszystko co otrzymał, w tym wszystkie akcesoria, opakowania ochronne. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. W przypadku zwrotu towaru, do którego dołączony był dodatkowy towar tzw. „ekstra premia”, Nabywca zobowiązany jest zwrócić także dodatkowy towar.
  5. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Większość produktów dostępnych Sklepie posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia towaru.
  6. W przypadku gdy Nabywca jest Konsumentem Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  7. W razie odstąpienia od umowy Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu.
  8. W razie odstąpienia od umowy Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. W chwili odstąpienia przez Nabywcę od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Nabywcę, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę.
  10. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadkach gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  12. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 12. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIII ust. 3 Regulaminu.
  2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
  3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
  4. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy prawach konsumenta. W sprawach dotyczących korzystania z usług Dotpay w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dotpay.
 
Zamknij
dodawanie produktu...

zobacz wszystkie oferty »

Przejdź do koszyka

Kontynuuj zakupy »